Visita http://www.vidresweb.com/ca

Aquest lloc web és propi de VIDRES WEB, S.L.

  • Denominació social: Vidres web S.L.
  • Domicili social: Carrer De la Rosella 38, 08415 Bigues, Espanya
  • Correu electrònic: info@vidresweb.com
  • Telèfon de contacte: +34 937.494.054
  • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Inscripció: 1, volum: 43772, Foli: 57, Fulla: B-437.857.
  • Número d'identificació fiscal: B66026600
  • Representant legal: Pilar Maria Martinez.

La utilització dels canals de compra des de la pàgina http://www.vidresweb.com comporta l’acceptació de les presents condicions. VIDRES WEB, S.L. entén que en efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i acceptar prèviament.

VIDRES WEB, S.L. proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d’aquests productes. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura a la descripció dels productes no vincula a aquest ni a VIDRES WEB, S.L. fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

És molt important tenir en compte que el vidre és un material molt fràgil, i que no pot anar ajustat a marcs rígids. Per tal d’evitar que es trenqui per dilatació, el vidre sempre haurà de mesurar tant d’amplada com d’alçada 4 mm menys del que mesura el lloc on ha d’anar instal·lat. L'espai que queda lliure ha d'anar reomplert amb silicona perquè és un material que absorbeix les dilatacions. És per aquest motiu que VIDRES WEB, S.L. posa a la disposició del Client un servei per mesurar el lloc on anirà el vidre correctament.

VIDRES WEB, S.L. presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb el nostre departament tècnic.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i poden incloure també les despeses d’enviament. Abans d’ordenar el pagament el Client pot conèixer el detall d’aquests imports. La comanda no s’atendrà fins que el Client no premi “Acceptar” a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

VIDRES WEB, S.L. no procedirà a enviar/produir els productes fins a rebre confirmació de que el Client ha efectuat el pagament.

Les condicions referides a imports i terminis d’entrega són plenament vàlides per a les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Pel cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que efectuïn els serveis de duana de l’estat de residència del Client. VIDRES WEB, S.L. no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

Encara que VIDRES WEB, S.L. procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas VIDRES WEB, S.L. informarà al Client del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte VIDRES WEB, S.L. podrà proposar al Client l’enviament d’una creació de qualitat i preu equivalent. El Client podrà refusar aquestes alternatives i VIDRES WEB, S.L. quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel Client.

VIDRES WEB, S.L. entrega les seves creacions a través d’empresa de missatgeria. El termini d’entrega dependrà de cada producte, còmput que s’iniciarà en el moment de rebre el pagament. VIDRES WEB, S.L. informarà al Client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que el transportista lliura el producte al Client.

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a VIDRES WEB, S.L. les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a VIDRES WEB, S.L. que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria pels seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports correran a càrrec de VIDRES WEB, S.L.

VIDRES WEB S.L. aplica les excepcions a el dret de desistiment per als seus productes Art 97.1.l) i 103 LGDCU

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

- El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 VIDRES WEB, S.L. no es responsabilitzarà d'un mal mesurament previ per part del Client o hagi escollit el vidre equivocat.

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) s’incorporaran en un fitxer creat per VIDRES WEB, S.L. per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzats per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits pel Client. En qualsevol moment el Client podrà oposar-se a l’enviament d’aquesta informació. El Client podrà exercir també els seus drets d’accés a les dades, rectificació i cancel·lació adreçant-se a VIDRES WEB, S.L. de la forma que li sigui més còmoda.

Resolució de litigis en línia.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.